Artikel 1: Definities
1. Gebrand op Smaak, gevestigd te KROMMENIE, KvK-nummer 71366989, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De website van verkoper, te raadplegen via https://gebrandopsmaak.com en alle bijbehorende subdomeinen wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als webwinkel.
3. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
4. Partijen zijn verkoper en koper samen.
5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
6. Met schriftelijk wordt tevens communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit, authenticiteit, raadpleegbaarheid en dateerbaarheid van de e-mail voldoende vaststaat.
7. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden in kwestie.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen namens verkoper of tussen partijen.
2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling en prijs
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten en eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden via (één van) de betaalwijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Verkoper is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalwijzen en kan deze tussentijds wijzigen.
3. In geval van betaling na levering kent koper een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag van levering.
4. Aan een bestelling kunnen nadere (betaling- of bestel)voorwaarden worden gesteld.
5. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van verkoper: NL34KNAB0257270647.
6. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
7. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
8. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
10. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
11. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
12. De inhoud van de webwinkel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter niet garanderen dat alle informatie in de webwinkel te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie in de webwinkel en in andere van verkoper afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Alle aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product (tijdelijk) niet leverbaar is dan wordt koper na de bestelling, uiterlijk binnen 10 werkdagen, hierover schriftelijk geïnformeerd door verkoper.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De looptijd van een offerte is ten hoogste 14 dagen.
5. Is aan koper een monster of model of afbeelding getoond of verstrekt van een product of dienst, dan geldt deze slechts als aanduiding. De te leveren zaak hoeft hier niet aan te beantwoorden en kan dus van het monster, model of afbeelding afwijken. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
6. Aanbiedingen en offertes zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten, zoals eerder benoemd in artikel 3.9.

Artikel 5: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper het aanbod en de daarbij behorende gestelde voorwaarden aanvaard.
2. Verkoper zal de totstandkoming van de overeenkomst en de inhoud daarvan uiterlijk binnen 10 werkdagen na de totstandkoming schriftelijk aan koper bevestigen, waarbij de administratie van verkoper bepalend is.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
5. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
6. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
7. In afwijking van het bepaalde in lid 3 van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Levering
1. Afhankelijk van de door koper gekozen manier van levering, bedraagt de levertermijn in beginsel circa 1 tot 5 werkdagen en maximaal 30 dagen.
2. Door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Met betrekking op alle chocoladeproducten vindt er in verband met kwaliteitsgarantie geen levering plaats ingeval het KNMI een (piek)temperatuur voorspelling voor de bezorgdag van 25 graden Celsius of hoger afgeeft. Meetpunt is “De Bilt”. In overleg met koper wordt er een alternatief aangeboden of restitutie van de betaling.
4. Levering geschiedt ‘af magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
5. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
7. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze kosten maakt verkoper vooraf kenbaar bij koper.
8. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
9. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
10. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
11. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

Artikel 8: Herroepingsrecht
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Een zakelijke koper komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
2. Koper heeft het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat koper of een door koper aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de gehele bestelling heeft ontvangen. Bij een overeenkomst van regelmatige levering van producten begint de termijn te lopen vanaf het moment dat koper of een door koper aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het eerste product heeft ontvangen. In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
3. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens specificaties van koper op maat zijn gemaakt (zoals op specifieke wijze gemalen koffiebonen) en voor producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals chocolade).
4. Het herroepingsrecht vervalt voor koffie, thee en aanverwante beperkt houdbare producten wanneer het product gebruikt is en/of wanneer de originele verpakking geopend of beschadigd is.
5. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product (zie ook lid 6) en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de koper in een fysieke winkel zou kunnen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6. Koper zal levensmiddelen tijdens de bedenktijd op een donkere plaats bij kamertemperatuur (dus absoluut niet in de koeling!) bewaren.
7. De koper kan het herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
8. Na herroeping heeft koper 14 dagen om het product retour te zenden.
9. Indien koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn rekening. Schatting is dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen bij retourzending (tot 10 kilo) via PostNL of DHL. De reeds door koper (vooruit) betaalde kosten voor verzending en betaling van het product zullen bij herroeping van de gehele bestelling binnen 14 dagen door verkoper aan koper worden terugbetaald.
10. Verkoper behoudt zich het recht voor te mogen wachten met terugbetalen tot verkoper het product retour heeft ontvangen of tot koper aantoont dat hij het product retour heeft gezonden, tenzij verkoper aanbiedt het product zelf retour te komen halen bij koper.

Artikel 9: Onderzoek, klachtplicht en garantie
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moet binnen 8 dagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden gemeld. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
3. Klachten ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig te betalen.
4. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
5. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
6. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
7. Na het verwerken van de goederen bij koper wordt geen reclamatie meer geaccepteerd.
8. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van 30 dagen na ontvangst van het verkochte door koper.
9. Indien er sprake is van (fabrieks)garantie, dan geldt dat deze garantie komt te vervallen indien een gebrek ‘is ontstaan als gevolg van’ of ‘voortvloeit uit’ onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door koper en/of derden. Onder meer te denken aan gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag (bewaar koffie, thee en chocolade altijd op een donkere plaats bij kamertemperatuur!), onjuiste transporttechnieken, bewerking, verwerking of onderhoud van het product door koper en/of derden en andere omstandigheden waar verkoper geen invloed op uit kan oefenen.
10. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 10: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, gebrek aan benodigde grondstoffen en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs indien en voor zover verkoper daarvoor verzekerd is.
2. Aansprakelijkheid van verkoper jegens koper voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten

Artikel 12: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in de provincie waar verkoper gevestigd is.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn na het lezen van deze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op:

Post- en vestigingsadres:
Prins Hendrikstraat 7
1561 ZG KROMMENIE

Werkplaats:
De Broedmachine
Parallelweg 7
1948 NK BEVERWIJK

Telefoonnummer: 06-36427864
E-mailadres: info@gebrandopsmaak.com

KvK nummer: 71366989
BTW nummer: NL002108796B26
Bankrekeningnummer: NL34KNAB0257270647

Inloggen